Mój Prąd

Mój Prąd

1. Cel programu Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Wskaźnik osiągnięcia celu

Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźników osiągnięcia celu pn.:

1. Zmniejszenie emisji CO2 – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 800 000 Mg/rok, w tym: dla bezzwrotnych form dofinansowania – co najmniej 800 000 Mg/rok

2. Dodatkowa zdolność wytwarzania ze źródeł odnawialnych – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 1 000 MW, w tym: dla bezzwrotnych form dofinansowania – co najmniej 1 000 MW

 

3. Budżet Budżet na realizację celu programu wynosi do 1 000 000 tys. zł., w tym: dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 1 000 000,0 tys. zł.,

4. Okres wdrażania Program realizowany będzie w latach 2019 - 2025, przy czym: 1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2025 r., 2) środki wydatkowane będą do 2025 r. 5. Terminy i sposób składania wniosków 1) nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym. 2) terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o konkursie i w regulaminie konkursu, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW

 6. Koszty kwalifikowane

1) okres kwalifikowalności kosztów od 23.07.2019 r. do 31.12.2025 r., przy czym: a) rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego); b) zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenia mikroinstalacji do sieci; c) koszty kwalifikowane: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem) - wymaganym elementem instalacji są liczniki dwukierunkowe (koszt licznika nie jest kosztem kwalifikowanym).

 7. Formy i warunki udzielania dofinansowania Poniższe szczegółowe zasady stosuje się łącznie z „Zasadami udzielania dofinansowania ze środków NFOŚiGW”.

7.1 Formy dofinansowania Dotacja.

7.2 Intensywność dofinansowania Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

 7.3 Warunki dofinansowania 1) kwota dotacji: do 5 tys. zł, nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych; 2) dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem ogłoszenia naboru wniosków; 3) dofinansowanie udziela się na projekty zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; 4) dofinansowanie jest udzielane jednokrotnie w ramach danej umowy kompleksowej na zakup i dystrybucję energii elektrycznej; 5) warunkiem wypłaty środków jest wstępna akceptacja wniosku o dofinansowanie przez NFOŚiGW i zatwierdzenie przez Ministra Energii; 6) nie wymaga się zabezpieczenia wierzytelności; 7) urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem; 8) Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania; 9) dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”. Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” instalacja fotowoltaiczna, zgłoszona do programu „Mój Prąd” musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”; 10) w przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego "Mój Prąd' do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania;

 7.4 Beneficjenci Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

7.5 Rodzaje przedsięwzięć 1) przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych; 2) nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl